سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والتین والزیتون

صفحه خانگی پارسی یار درباره

امروز انگشتانم با کیبرد نجوا میکرد

    نظر

                        بنام الله

 

  دیگر

به دیگری دل نمیبندم ... تا تو هستی

دلتنگ نمیشوم ... تا تو هستی

افسرده و مایوس نمیشوم ... تا تو هستی

دیروز

دلتنگ بودم

افسرده بودم

مایوس بودم

اما امروز ، انگشتانم با کیبرد نجوا میکرد

شادم ، خرسند ، امیدوارم ...

چون دانستم که فراموشم نکرده ای

چشمانم ، هیچگاه اینگونه زیبا خیس نشده بود

تو را میگویم ...